Logopeda Moià

Parla i llenguatge

El llenguatge és una eina bàsica per a comunicar-nos amb el nostre entorn. L'utilitzem diàriament, en molts àmbits de la nostra vida, de forma oral o per escrit, fins i tot, a vegades de forma inconscient.

És essencial tenir un bon domini del llenguatge per tal d'arribar a formular, transmetre, descodificar i entendre allò que ens expliquen i per relacionar-nos correctament amb el nostre entorn, d'una forma efectiva i plaent.En el llenguatge hi intervenen molts factors i tots són importants. Des de la logopèdia treballem aquests factors i els optimitzem per tal d'aconseguir una parla fluïda.

Treballem amb persones que presenten algun d'aquests trastorns: ​

- Dislàlia (dificultats per pronunciar els sons)

  • Coneixement del punt articulació correcte.
  • Coneixement del mode d'articulació correcte.
  • Posició lingual en repòs.
  • Tonificació dels òrgans de la fonació.
  • Treball fonètic i fonològic.

- Disfèmia (quequeig) ​

- Riquesa lèxica

  • Adquisició de lèxic.
  • Activació del lèxic per a la producció del discurs.

- Estructuració del discurs oral

  • Morfologia.
  • Ús comunicatiu del llenguatge.